Kwaliteit van het onderwijsHoe bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs:

Naast de regelmatige schoolbezoeken door de inspectie, houden we als school natuurlijk ook zelf de vinger aan de pols waar het de kwaliteit van ons onderwijs betreft:

  • Eenmaal in de vier jaar wordt op grond van een interne analyse en een tevredenheidsmeting onder ouders, leerkrachten, leerlingen en externen ons onderwijs op school nader onder de loep gehouden. Eventueel bijstellen van visie, beleid en/of werkwijze wordt dan vastgelegd in het Schoolplan dat door het bestuur wordt vastgesteld en aan de inspectie ingestuurd dient te worden. Hte Schoolplan is op school ter inzage voor ouders.
  • Jaarlijks wordt een plan opgesteld waarin we opnemen aan welke specifieke onderdelen van het onderwijs we dat jaar extra aandacht willen besteden. Evaluatie daarvan vindt dan aan het eind van het schooljaar plaats zodat in het nieuw te maken plan zaken die niet af zijn of niet naar tevredenheid zijn afgewerkt opnieuw kunnen worden opgenomen.
  •  Vanaf de onderbouw volgen we de ontwikkeling van de kinderen middels observatieformulieren en afgenomen toetsen. Vaak zijn dat zgn.”methodegebonden toetsen” , dus toetsen die bij de gebruikte methode behoren, maar ook nemen we periodiek methode-onafhankelijke toetsen af die de resultaten t.o.v het landelijk gemiddelde aangeven. (Veelal toetsen die ontwikkeld zijn door CITO)
  • Met groep 8 doen we al vele jaren mee aan de CITO-eindtoets, (sinds 2015 de Centrale Eindtoets)  die -naast de informatie aan kind en ouders rondom de te maken schoolkeuze- ook aangeeft hoe de leerlingen scoren t.o.v. het landelijk gemiddelde.
  • Drie maal per jaar worden zgn. “groepsplannen" opgesteld, waarin we als leerkrachten de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen in de gaten houden, nieuwe doelen stellen  en eventueel extra hulp organiseren als dat nodig blijkt.