IdentiteitMissie en Identiteit:

  Missie:   Onze school biedt passend onderwijs in een veilige, vertrouwde dorpsomgeving waar men elkaar kent en gekend wordt, ook buiten schooltijd. Ons onderwijs is modern, betekenisvol en van hoge kwaliteit. We werken vanuit een christelijk perspectief dat –ons baserend op de Bijbel- gericht is op goede dingen doen, met maximale inzet en wetend dat het uiteindelijk niet van ons mensen afhangt.
 

 Identiteit :  “We werken vanuit een christelijk perspectief dat –ons baserend op de Bijbel- gericht is op goede dingen doen, met maximale inzet en wetend dat het uiteindelijk niet van ons mensen afhangt.” ( uit missie hierboven)

 

Enige uitwerking vanuit leerkrachten:
- We geloven dat je niet zomaar op deze wereld bent. Je bent gewild en je doet ertoe. Daar mag je op vertrouwen.
We geloven dat God zo naar mensen kijkt en graag wil dat wij zo naar anderen kijken.
Als je met dat vertrouwen en die liefde naar andere mensen kijkt, wil je iets voor hen betekenen.
Samen proberen we zo gestalte te geven aan een wereld waarin mensen er voor elkaar willen zijn.

 

 Naar kinderen toe:
- Alles wat je bij ons hebt geleerd, geeft je houvast om de wereld in te stappen met vertrouwen – op God, in jezelf en in je medemens.
- Bij ons heb je geleerd wat het betekent om deel te zijn van een gemeenschap waarin (Bijbel)verhalen worden gedeeld, het leven in verbondenheid wordt beleefd en gevierd en gastvrijheid en solidariteit worden geoefend.
- Vanuit het vertrouwen en de gemeenschapszin die je hebt meegekregen, wil je samen met anderen meewerken aan een betere wereld.

 

Traditie en cultuur op school worden voor een groot deel bepaald door onze christelijke achtergrond. Dit betekent concreet dat we aandacht besteden aan Bijbelvertellingen, het gebed, het aanleren van bijbelliederen en het samen organiseren en deelnemen aan vieringen rondom de christelijke feestdagen.

Belangrijk daarbij is zeker ook, dat we als leerkrachten onze levenswijze geïnspireerd weten door de Bijbel en daarmee een voorbeeldfunctie naar de kinderen vervullen. Kernbegrippen zijn dan:

Verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, respect naar anderen en het samenleven in een sfeer van openheid, rechtvaardigheid en naastenliefde. Hiermee willen we ook een antwoord geven op vragen die voortkomen uit een steeds veranderende samenleving.


We leren de kinderen oog te hebben voor de nood van andere mensen en stimuleren ze hierin door jaarlijks mee te doen aan één of meerdere hulpacties. In het bijzonder streven we ernaar om de school een veilige en vertrouwde plaats te laten zijn, waar de kinderen graag naar toe gaan en waar ze tot hun recht komen.

 

Tenslotte: als school hanteren we een open toelatingsbeleid. Alle kinderen zijn welkom, mits de ouders onze identiteit respecteren.