Een veilige schoolEen veilige school

 

Voor kinderen is één van de belangrijkste zaken natuurlijk dat ze zich op school veilig voelen. Zorg voor een veilige omgeving heeft twee kanten:

Aan de ene kant  kennen we de veilige omgeving die gevormd wordt door de mensen om je heen, de andere kinderen en de meesters en de juffen, aan de andere kant de veiligheid die de omgeving zelf biedt.

Waar het gaat om de mensen of anders gezegd de sociale interactie op school tussen kinderen onderling  en tussen kinderen en leerkrachten, leggen we direct aan het begin van het schooljaar de nadruk op een aantal activiteiten rond groepsvorming en pesten. Verder gebruiken we ook een aantal vaste regels en afspraken rond het omgaan met elkaar en vinden we het ook belangrijk dat er zowel binnen als buiten de school toezicht is. Gedurende enkele jaren maken we al gebruik van de door het RPCZ ontwikkelde methode “Natuurlijk Sociaal” waarbij kinderen door de basisschool heen een aantal vaardigheden om te gebruiken bij het omgaan met elkaar krijgen aangereikt/aangeleerd.

Als het gaat om het schoolgebouw en de schoolomgeving zelf: Sinds een aantal jaren wordt binnen de school de nodige aandacht geschonken aan allerlei zaken die te maken hebben met de ARBO-wetgeving. Zo zijn drie leerkrachten op school in het bezit van het diploma “Bedrijfshulpverlener” en is een leerkracht in het bezit van een EHBO-diploma. Zij volgden en volgen daarvoor cursussen op het gebied van EHBO en brandbestrijding. Jaarlijks wordt met alle leerlingen en leerkrachten een ontruimingsoefening gehouden. Verder worden gebouw en schoolterrein jaarlijks door de onderhoudscommissie bekeken op onveilige situaties.

Niet alleen voor leerlingen, ook voor ouders en personeel moet de school een veilige en gezonde plaats zijn, dat nemen we serieus en daar spreken we elkaar op aan.

Om die reden heeft ProBaz de 'Samenwerkingsovereenkomst Veilige Publieke Taak Zeeland' ondertekend. 

Er zijn gradaties. In boosheid kun je verkeerde of domme dingen zeggen.  Excuus, uitpraten en zand erover. En er zijn grenzen: bedreigingen, fysiek geweld, wapens worden op onze school niet getolereerd. In dat geval wordt het bestuur op de hoogte gesteld en aangifte gedaan.