Doelen en uitgangspuntenVisie

In onze visie op goed onderwijs geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

 

Goed onderwijs:

 • wordt gegeven door betrokken en geschoolde leerkrachten die kundig zijn in het inzetten van een scala aan werkvormen  en activiteiten waardoor ze afstemmen op de behoefte van het kind en het leerdoel waar ze op gericht zijn;
 • vraagt een schoolteam dat “passend” onderwijs verzorgt door op elkaar aan te sluiten, ván elkaar te leren en mét elkaar te leren;
 • is opbrengstgericht, zowel v.w.b. leerresultaten als v.w.b. de schoolontwikkeling. Er wordt gewerkt volgens de PDCA cyclus;
 • sluit aan bij de beginsituatie van de groep en de leerling;
 • gaat uit van hoge verwachtingen;
 • richt zich op heel de mens, richt zich dus naast cognitieve doelen, ook op  de creatieve, sportieve en  sociale kanten van de leerling;
 • vraagt goed voorbereide actuele lessen met daarin actieve werkvormen, zo mogelijk actuele onderwerpen, uitdagende en onderzoekende activiteiten die leiden tot een grote betrokkenheid van leerlingen;
 • leert kinderen gaandeweg steeds meer de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces op zich te nemen;
 • kent extra zorg voor zowel leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling als kinderen die “meer” nodig hebben;
 • vraagt moderne methoden;
 • vraagt voldoende menskracht in een groep leerlingen.
 • vraagt om een goede relatie en communicatie tussen school en thuis
 • vraagt om een positief klimaat waarbinnen leerkrachten het voorbeeld willen zijn, regels duidelijk en helder zijn en leerlingen zich daardoor veilig voelen om te kunnen leren;           

 

Verder:

 

Het onderwijs op onze school:

-     is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht

      aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen;

-     is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;

-     is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen;

-     legt mede grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs;

-     gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving;

-     draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de

      levenbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

 

Kwaliteitsverbetering realiseren we door:

 

 • Het telkens voor een periode van vier jaar opstellen van een Schoolplan, waar een interne analyse van de school en het gegeven onderwijs aan vooraf gaat.

 • Gebruik te makenvan een kwaliteitsmodel dat werkt volgens de cyclus: “Maak plannen, voer ze uit, controleer of het werkt, stel bij of stel vast.”

 • Het jaarlijks evalueren van gestelde ontwikkelingsdoelen en het daarna opstellen van een nieuw jaarplan met beoogde bijstellingen, ontwikkelingen en aanpassingen van ons onderwijs. (Zie ook achter in deze schoolgids onder “Schoolontwikkeling”)